Vedtægter - Broderpartiet

Udkast til vedtægter:

§ 1.	Formål
Broderpartiets formål er et frit samfund, der bygger på frihed, oplysning, åbenhed, retssikkerhed, mindretalsrettigheder, videnskab, respekt og humor.

§ 2.	Opgave
Broderpartiet har til opgave at formidle og samles om foreningens værdier, samt fungere som et laboratorium for politisk interesserede borgere.

§ 3.	Ledelse
Broderpartiets bestyrelse består af en formand og op til fem menige bestyrelsesmedlemmer.
Formanden vælges for en 1024-årig periode.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 1-årig periode.
Et bestyrelsesmedlem kan kun blive valgt, såfremt mindst to medlemmer stemmer for dette.

§ 4.	Bestyrelse
Bestyrelsen består af en formand og det valgte antal menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen står for foreningens daglige drift samt afvikling af generalforsamling.
Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan til enhver tid trække sig.
Stk. 3. Står foreningen uden formand eller over halvdelen af den valgte bestyrelse, pålægges det den resterende bestyrelse af udskrive ekstraordinær generalforsamling.

§ 5.	Generalforsamling
Der afholdes hvert år en generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal behandles:
- Valg af stemmetællere og dirigent
- Formandsberetning
- Behandling af regnskab
- Valg af formand for relevante år
- Valg af bestyrelse
- Nye relevante teknologier for partiets virke
- Beslutning af politisk linje for eventuelle nye stater siden seneste generalforsamling
- Beslutning af politisk linje for følgende matematiske begreber: pi, P=NP og ikke-transitive terninger
- Fastsættelse af kontingent
- Indkomne forslag
- Eventuelt

§ 6.	Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling udskrives. såfremt to tredjedele af medlemmerne ved kontakt til bestyrelsen anmoder om dette, eller såfremt kriterierne i § 4 stk. 3 er opfyldt.

§ 7.	Medlemskab
Enhver, der støtter foreningens formål og politik, kan melde sig ind.
Stk. 2. Et medlemskab gælder indtil 12 måneder efter kontingentbetaling.
Stk. 3. Bestyrelsen kan ved simpelt flertal bortvise medlemmer, som ikke sidder i bestyrelsen, og som modvirker foreningens virke.
Stk. 4. Bestyrelsen kan ved 4/5 flertal bortvise øvrige medlemmer i bestyrelsen. 
Stk. 5. Et bortvist medlem er bortvist indtil begyndelsen af næste generalforsamling.

§ 8.	Opløsning
Foreningen kan opløses, såfremt mindst 6/7 af medlemmerne stemmer for dette ved en ekstraordinær generalforsamling om dette emne.
Stk. 2. Ved opløsning overdrages foreningens værdier til foreninger med tilsvarende politiske mål eller relevante offentlige myndigheder af den senest vedtagne bestyrelse.

Broderpartiet på Facebook Broderpartiet på Twitter